Gebruikersvoorwaarden

Voor Talenten & Voor Bedrijven

Voor Talenten

New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland, Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, HRB 148078, Raad van bestuur: Petra von Strombeck (CEO), Ingo Chu, Frank Hassler, Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Martin Weiss, BTW-nummer: DE 230144235 (hierna aangeduid als "Honeypot" of "ons" ) is werkzaam als online arbeidsmarkt platform via https://www.honeypot.io/ en andere kanalen (de "Service" ). De Service verbindt bedrijven ( "Bedrijf” of "Bedrijven" ) en kandidaten ( "Talent" of "Talenten" ) met elkaar in een poging de juiste persoon te vinden voor de juiste baan. Talenten zijn natuurlijke personen op zoek naar een nieuwe baan of freelance contracten via de Service. Bedrijven zijn natuurlijke personen of bedrijfsentiteiten op zoek naar nieuwe werknemers of opdrachtnemers via de Service.

1. Reikwijdte

 1. Binnen het kader van de technische en operationele mogelijkheden van het Talent laat Honeypot de Talenten deelnemen aan de Service. Honeypot verzorgt alle diensten in verband met de Service voor Talent enkel zoals gebaseerd op deze Servicevoorwaarden (hierna aangeduid als "Talent Servicevoorwaarden" of "Servicevoorwaarden").

 2. Honeypot maakt bezwaar tegen de geldigheid van enige algemene voorwaarden van Talenten. Algemene voorwaarden van Talenten vormen alleen een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst tussen het Talent en Honeypot indien Honeypot hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

 3. Honeypot kan gebruik maken van de diensten van onafhankelijke derden voor de Service ( "Service van Derden" ) zoals appstores en sociale netwerken. Honeypot geeft derden geen instructies om diensten van derden te verzorgen. Honeypot verzorgt geen diensten van derden. Honeypot of de derde zullen deze diensten op gepaste wijze identificeren. Problemen in verband met diensten van derden worden niet beïnvloed door deze Servicevoorwaarden. Honeypot is niet verantwoordelijk voor diensten van derden. Diensten van derden vallen mogelijk onder de algemene voorwaarden van hun aanbieder.

 4. Applicaties voor mobiele apparaten ( "Apps" ) worden over het algemeen niet direct aangeboden door Honeypot, maar door een derde aanbieder ( "App Store" ). Een apart gebruikersaccount kan hiervoor nodig zijn. Honeypot garandeert niet dat de Service op alle mobiele apparaten identiek is in functionaliteit en design. Bepaalde functies en content zijn mogelijk niet beschikbaar. Talenten dienen de functiebeschrijvingen van de App te raadplegen.

2. Talent dat in aanmerking komt voor Deelname

 1. Honeypot biedt de Service slechts aan voor Talent op zoek naar Plaatsing zoals vastgelegd in Sectie 7.2 hieronder.

 2. Met zijn/haar account registratie of deelname aan de Service geeft Talent weer dat hij/zij de wettelijke leeftijd heeft bereikt en rechtsbevoegdheid heeft.

3. Talent Inschrijving / Inwerkingtreding

 1. De deelname aan de Service vereist dat het Talent een bindende overeenkomst aangaat met Honeypot zoals hieronder vastgelegd in Sectie 3.4 en een Talent account ( "Account" ) aanmaakt.

 2. Talent moet een aanmeldingsformulier indienen om deel te nemen aan de Service op de website van Honeypot of anderszins.

 3. Talent moet het aanmeldingsformulier naar waarheid invullen (en Honeypot voorzien van toekomstige wijzigingen) en geen pseudoniemen of andere middelen gebruiken om zijn ware identiteit of contactgegevens te verhullen.

 4. Met het invullen van het aanmeldingsformulier maakt Talent een bindend aanbod om in een overeenkomst te treden met Honeypot op basis van de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden ( "Overeenkomst" ).

 5. Na beoordeling van het aanmeldingsformulier van Talent door Honeypot, zal Honeypot hem/haar op de hoogte stellen van de toelating of afwijzing tot de Service, doorgaans binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanmelding. Honeypot kan vragen om aanvullende informatie (zie Sectie 6.1 en 6.2). De Overeenkomst treedt in werking met toelating van het Talent tot de Service door Honeypot. Honeypot is niet verplicht om aanmeldingen goed te keuren.

 6. Honeypot is gerechtigd maar niet verplicht om de juistheid van de informatie van het Talent te verifiëren. Dit kan gedaan worden door Honeypot door te vragen om documenten die de identiteit kunnen bevestigen zoals een persoonlijke identiteitskaart. Honeypot is gerechtigd om zo’n verificatie als voorwaarde te stellen voor het aanmaken van een account.

 7. Voorafgaand aan de aanmelding zal Talent een telefonisch of online interview met Honeypot moeten afnemen. Verder kan het Talent gevraagd worden om een coderingsopdracht uit te voeren.

 8. Het Talent kan voorafgaand aan het versturen van het online aanmeldingsformulier de Servicevoorwaarden uitprinten of opslaan op een permanent gegevensopslagapparaat.

4. Gebruiksbeperkingen / Verboden Gedrag

 1. Honeypot biedt de Service enkel en alleen aan voor gebruik in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. Geautomatiseerd inloggen is verboden. Enkel de officiële klanten en apps of websites aangeboden door Honeypot mogen gebruikt worden om verbinding te maken met de Service. Het Talent mag geen andere opties creëren, ondersteunen, hosten, linken of verstrekken welke door andere personen gebruikt kunnen worden om de Service te benutten.

 2. Het is het Talent verboden om zijn/haar Account over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honeypot.

 3. Het Talent is niet gerechtigd om enige middelen, mechanismen of software te gebruiken in verband met de Service, welke de functies van de Service kunnen verstoren. Het Talent mag niet enig actie ondernemen hetwelk kan resulteren in een onredelijke of overdadige belasting van de technische capaciteiten van Honeypot. In het bijzonder is het Talent niet toegestaan de door Honeypot gegenereerde content te blokkeren, overschrijven of aan te passen tenzij Honeypot hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 4. Het Talent zal nalaten iets te doen wat de prestatie en beschikbaarheid van de Service in gevaar kan brengen.

 5. Bij gebruik van de Service zal het Talent geen toepasselijke wettelijke bepalingen schenden zoals de strafwet of rechten van derden en het Talent verzekert geen illegale of immorele content in te brengen of te verzenden aan de Service. Dit omvat in het bijzonder content (inclusief gebruikersnamen, etc.),

  1. welke vals, onjuist of misleidend is;

  2. welke beledigend, racistisch, seksistisch, pornografisch of obsceen is;

  3. welke de reputatie van Honeypot kan beschadigen;

  4. welke geschikt is voor het schenden van auteursrechten, patenten, merknamen of enig ander intellectueel eigendomsrecht, de rechten op het beeld van een persoon en andere persoonlijke rechten of rechten van derden.

 6. Het is Talent niet toegestaan om commerciële reclame te verspreiden voor producten of programma’s van derden, ongewenste bulk e-mails en ongewenste reclame te verzenden in de Service. Het Talent dient de privacy van derden te respecteren. Daarnaast is het Talent niet toegestaan om zonder toestemming binnen de Service enig werk van derden te verspreiden dat beschermd is met een auteursrecht of andere rechten. Bovendien is het Talent niet toegestaan om te verwijzen naar aanbod met zulke content.

 7. Honeypot is gerechtigd schendingen van deze Sectie 4 te beëindigen. Daarnaast is Honeypot gerechtigd om de overtredende content van het Talent te verwijderen. Dit geldt tevens voor concrete aanwijzingen van content welke deze Servicevoorwaarden schendt, welke anderszins illegaal is. Er is geen recht op het herstellen van verwijderde schendende content. Zo’n aanspraak vervalt tevens wanneer herstel wegens technische redenen niet mogelijk is

 8. Een geblokkeerd Talent is verboden om een nieuw account aan te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honeypot. Wordt dit verbod omzeild, dan is Honeypot gerechtigd dit Account permanent te blokkeren zonder voorafgaande mededeling.

 9. De bepalingen van deze Sectie 4 vormen geen beperking voor het beëindigingsrecht van Honeypot – met name het recht om met onmiddellijke ingang te beëindigen – in overeenstemming met Sectie 12. Daarnaast vormen zij geen beperking voor de uitoefening van Honeypot’s virtueel domiciliëringsrecht.

5. Werking van de Service / Honeypot’s verantwoordelijkheden

 1. Honeypot biedt de Service aan om Talent en bedrijven te verbinden. De Service werkt als volgt: Talenten melden zich aan voor de Service en stellen hun curriculum vitae en andere informatie zoals aangegeven in de Servicevoorwaarden of de Talent Servicevoorwaarden beschikbaar. Bedrijven melden zich ook aan en verzorgen een profiel. Dit profiel is alleen zichtbaar voor Talenten waarin de Bedrijven zijn geïnteresseerd zoals hieronder weergegeven. Bedrijven kunnen de profielen van Talenten bekijken in een lijst en in een gedetailleerd overzicht, en besluiten desbetreffend Talent een interviewverzoek te sturen. Deze interviewverzoeken komen met een eerste, niet-bindend voorstel van het compensatiepakket dat het bedrijf in gedachten heeft. Talent kan de interviewverzoeken bekijken en kan nu ook de profielen bekijken van de bedrijven welke een verzoek hebben verstuurd. Het Talent kan het interviewverzoek accepteren of afslaan. Indien afgeslagen kan het Bedrijf (bij keuze van het Talent) het Talent opnieuw benaderen met een aangepast voorstel. Indien geaccepteerd brengt Honeypot Talent en Bedrijf met elkaar in contact.

 2. Zodra een Talent door een Bedrijf bekeken is in de lijst wordt deze gezien als geïntroduceerd door Honeypot ( "Introductie" ). Wanneer Talent en Bedrijf in de afgelopen twaalf maanden zijn geïntroduceerd, direct of door een derde, en Bedrijf stelt Honeypot hiervan niet schriftelijk en binnen vijf werkdagen op de hoogte met ondersteunend materiaal ter bevestiging van de introductie, dan wordt het Talent beschouwd te zijn geïntroduceerd door Honeypot. E-mail of de Service zijn toereikende media in deze situatie. Een Talent wordt beschouwd als al eerder geïntroduceerd, direct of door een derde, wanneer er schriftelijke communicatie is met betrekking tot het Talent, met een duidelijke identificatie van het Talent en het Bedrijf en met een duidelijke identificatie van het de mogelijkheid van indienstneming van het Talent.

 3. Een Introductie in de Service duurt twaalf maanden.

 4. Honeypot mag zo nu en dan, maar is hiertoe niet verplicht, een specifiek Talent aanraden aan een Bedrijf en vice versa. Het Talent wordt dan ook beschouwd als geïntroduceerd. Dit kan via e-mail, berichtenservice of telefonisch.

 5. Honeypot doet redelijke pogingen om Talent en Bedrijven te koppelen, echter, in geen enkel geval zal Honeypot aangeven, uitgaan van een garantie of waarborg of op enig andere manier beloven dat Talent of Bedrijf een match zullen vinden via Honeypot en/of de Service.

6. Verplichtingen voor Talent

 1. Talent zal de informatie over zichzelf invullen zoals gevraagd in de verplichte en niet-verplichte velden van het aanmeldingsformulier.

 2. Honeypot kan zo nu en dan verplichte en niet-verplichte velden toevoegen. Het Talent zal geen persoonlijke gegevens van derden (d.w.z. gegevens die tot identificatie van een individu kunnen leiden) overdragen aan Honeypot, tenzij privacywetgeving zulk een overdracht toestaat of Talent toestemming heeft verkregen van desbetreffende partijen. Honeypot kan per geval Talent om aanvullende informatie vragen.

 3. Tenzij anders weergegeven in deze Servicevoorwaarden, zal Honeypot gewoonlijk met het Talent communiceren via e-mail. Het Talent zal ervoor zorgdragen dat alle e-mails verzonden door Honeypot ontvangen worden op het adres zoals ingevuld tijdens de aanmelding, of op een later tijdstip. Het Talent zal in het bijzonder hiertoe de spam filter configureren en regelmatig alle inkomende berichten onder dit adres bekijken. Honeypot kan kiezen voor enig andere gepaste wijze van communicatie.

 4. Het Talent zal Honeypot schriftelijk en binnen 5 werkdagen op de hoogte stellen wanneer een Bedrijf het Talent benadert buiten de geboden Service om, terwijl zijn profiel zichtbaar is voor Bedrijven op het platform.

 5. Het Talent zal alle toegangsgegevens (login, wachtwoorden etc.) tot de Service ( "Toegangsgegevens" ) strikt vertrouwelijk houden. Het Talent zal Honeypot onmiddellijk informeren indien het hoort of vermoedt dat een niet-gemachtigde derde in bezit is van de Toegangsgegevens.

 6. In het geval dat Honeypot reden heeft te geloven dat een niet-gemachtigde derde in het bezit is van Toegangsgegevens, mag Honeypot, zonder hiermee verantwoordelijkheid op zich te nemen, en altijd handelend naar eigen goeddunken, de Toegangsgegevens wijzigen zonder voorafgaande mededeling of desbetreffend account blokkeren. Honeypot zal het Talent onmiddellijk informeren en zal, op verzoek, de nieuwe Toegangsgegevens aan het Talent doorgeven zonder onnodige vertraging. Het Talent kan niet vorderen dat zijn oorspronkelijke Toegangsgegevens worden hersteld.

 7. In het geval dat een derde de Toegangsgegevens gebruikt, door schuld van het Talent, is het Talent aansprakelijk voor alle gevolgen en alle schade. In zo’n situatie zal alle toegang via de Toegangsgegevens van het Talent worden beschouwd als toegang door het Talent.

 8. Honeypot is niet verantwoordelijk voor het verzorgen van of het assisteren in het verkrijgen van enige werk- of andere vergunningen en/of medicamenten en andere landspecifieke regelgevingen en vereisten welke nodig kunnen zijn voor de tewerkstelling van het Talent.

7. Plaatsing / Betaling

 1. Het gebruik van Honeypot is gratis voor Talenten.

 2. Talent belooft Honeypot schriftelijk te informeren (via de service of via e-mail volstaat), zo snel mogelijk maar niet later dan na vijf werkdagen, indien hij is ingehuurd of anderszins gecontracteerd door Bedrijf ( "Plaatsing" ). Honeypot kan contact opnemen met Talent en verzoeken om status updates met betrekking tot lopende onderhandelingen.

 3. Plaatsing houdt in: iedere vorm van tewerkstelling, tijdelijke tewerkstelling, contracterend of ander gebruik van Talent door Bedrijf of een onderneming aangesloten bij Bedrijf in de zin van Sec. 15ff. Van de German Stock Company Act.

 4. Talent gaat ermee akkoord dat het Bedrijven is toegestaan alle contractgegevens te delen met Honeypot.

 5. Talent dient Honeypot schriftelijk binnen vijf werkdagen te informeren met betrekking tot enige wedertewerkstelling of iets vergelijkbaars door Bedrijf voor een periode van twaalf maanden na beëindiging.

 6. Honeypot hanteert het "Verwijs een Vriend Programma". Talent kan een vriend doorverwijzen. Wanneer een vriend zich registreert via Honeypot en een succesvolle plaatsing in een vast contract plaats heeft (geen contractwerk of stageplaats), heeft Talent recht op een verwijs bonus van 512 Euro. Verwijzing dient plaats te vinden door middel van de verwijs technologie zoals voorzien in de Service of een hieraan verbonden tracking link. Een verwijzing duurt 12 maanden waarin geen ander Talent dezelfde vriend kan verwijzen. Honeypot zal de verwijs bonus binnen twee weken na aanvang van de Plaatsing crediteren.

 7. Talent moet de getekende overeenkomst als bewijs voor het sluiten van de overeenkomst en voor de facturatieprocessen aan Honeypot doorsturen.

8. Kwaliteit van de Service / Technische Gebreken

 1. Het ligt in de aard van de Service dat deze continue wordt verbeterd en geüpdatet. Met de verandering en ontwikkeling van de Service beoogt Honeypot Talenten een handige Service en een prettige Talentervaring te bieden. Daarom geeft Honeypot het Talent toegang tot de Service in zijn beschikbare vorm of versie. Veranderingen en ontwikkelingen kunnen systeemvereisten en compatibiliteitsvereisten beïnvloeden. Het Talent kan geen aanspraak maken op het behoud of reconstructie van een specifieke voorwaarde van de omvang van diensten. Iedere aanspraak van Talent door een tekortkoming, welke verwijst naar de technische bruikbaarheid van de Service zelf, zal hierdoor onaangetast blijven. Door de continue ontwikkeling van de Service behoudt Honeypot zich het recht voor om nieuwe functies aan te bieden en/of deze te verwijderen uit de Service of te wijzigen. Het Talent stemt in met deze continue veranderingen van de Service.

 2. Uitgesloten van garantie zijn in het algemeen zulke gebreken, welke plaatsvinden door externe invloeden zoals bedieningsfouten door het Talent, force majeure of enige wijzigingen, niet uitgevoerd door Honeypot maar door andere manipulaties.

 3. Honeypot neemt geen garanties op zich in wettelijke betekenis voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn weergegeven in deze Servicevoorwaarden.

9. Beperking van aansprakelijkheid / Beschikbaarheid

 1. Honeypot kan slechts aansprakelijk worden gesteld onder de voorwaarden van deze Overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen zoals vastgesteld in Sectie 9.1.1 tot 9.1.5. Behoudens gevallen van opzet of ernstige nalatigheid zal iedere aansprakelijkheid van Honeypot worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor geringe nalatigheid door vertegenwoordigers of medewerkers in prestatie. Echter, voorgaande is niet van toepassing op de volgende situaties:

  1. Honeypot is onbeperkt aansprakelijk voor met opzet toegebrachte schade of door grove nalatigheid van Honeypot, zijn wettelijke vertegenwoordigers of directieleden en voor met opzet toegebrachte schade door andere medewerkers de uitvoering van hun werkzaamheden; met betrekking tot grove nalatigheid van medewerkers in de uitvoering van hun werkzaamheden is Honeypot aansprakelijk zoals vastgesteld in de bepalingen voor geringe nalatigheid in Sectie 9.1.5 b) hieronder.

  2. Honeypot is onbeperkt aansprakelijk voor overlijden, persoonlijk letsel of gezondheidsschade veroorzaakt door de opzet of nalatigheid van Honeypot, zijn wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers in de uitvoering van hun werkzaamheden.

  3. Wanneer Honeypot een waarborg afgeeft, is Honeypot aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit het ontbreken van toegezegde eigenschappen tot aan het bedrag zoals bedoeld in de waarborg en welk voorzienbaar was door Honeypot ten tijde van afgifte van de waarborg.

  4. Honeypot is in overeenstemming met de Duitse Wet op Productaansprakelijkheid onbeperkt aansprakelijk in geval van productaansprakelijkheid.

  5. Honeypot is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit nalatigheid (inclusief geringe nalatigheid) of opzettelijke schending van zijn primaire verplichtingen door Honeypot, zijn wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers in de uitvoering van hun werkzaamheden.

   1. Primaire verplichtingen zijn zulke basisverplichtingen, welke de essentie vormen van de Overeenkomst, welke doorslaggevend waren voor het sluiten van de Overeenkomst en op de uitvoering waarvan Talent mag rekenen.

   2. Wanneer Honeypot zijn primaire verplichtingen schendt door geringe nalatigheid, dan zal de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag welk voorzienbaar was door Honeypot ten tijde van de uitvoering van desbetreffende dienst.

   3. Schadevergoeding is beperkt tot tien (10) maal de vergoedingen zoals vastgesteld in deze Servicevoorwaarden in de afgelopen twaalf (12) maanden.

 2. Behoudens Clausule 9.1 en in gevallen zonder opzet erkent Honeypot geen aansprakelijkheid onder, of met betrekking tot, de Overeenkomst of het hierin besproken onderwerp, of zulke aansprakelijkheid ontstaat door nalatigheid, wanprestatie, bedrog of om een andere reden die leidt tot enige indirecte schade en vervolgschade, met name niet voor gederfde winst, bedrijfsstagnatie en/of onderbreking van werkzaamheden van Talent of zijn klanten, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld in deze Servicevoorwaarden.

 3. Honeypot staat in voor beschikbaarheid van de Service voor 99% (negenennegentig procent) als jaarlijks gemiddelde. Perioden waarin de Service niet beschikbaar is vanwege technische of andere problemen buiten de controlesfeer van Honeypot (zoals force majeure of gebreken van derden) en perioden waarin routine onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, vallen hierbuiten. Honeypot kan toegang tot de Service beperken wanneer dit vereist is voor veiligheid van het netwerk, onderhoud van de netwerkintegriteit en het voorkomen van ernstige storingen van het netwerk, de software of opgeslagen gegevens. De rechten van Talent in geval van opzet of grove nalatigheid blijven onverlet.

10. Intellectueel Eigendom / Vrijwaring

 1. Honeypot of zijn desbetreffende licentiegever is de exclusieve eigenaar of exclusieve rechthebbende van alle content van de Service. De content is beschermd onder nationaal en internationaal recht en met name onder auteursrecht. Het zonder toestemming verspreiden, kopiëren, verwijderen of enig andere schending van het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht van Honeypot zal worden vervolgd onder zowel civiel als strafrecht.

 2. Alle rechten welke niet uitdrukkelijk zijn toegekend in deze Servicevoorwaarden zijn voorbehouden aan Honeypot. Honeypot behoudt alle rechten, eigendom en belangen van en voor de Service (met uitzondering van gelicentieerde content en content van derden daarin), inclusief alle gegevens (zoals gebruiksgegevens en samenstellingen daarvan), hier betrekking op hebbende informatie en software. Het Talent erkent dat de software, informatie, content en gegevens met betrekking tot de Service (zoals gebruiksgegevens of samenstellingen daarvan) zijn beschermd voor Honeypot met auteursrecht en vergelijkbare rechten en kunnen bedrijfsgeheimen of andere intellectueel of bedrijfseigendom bevatten welke onder het eigendom of de bevoegdheid van Honeypot vallen.

 3. Talent waarborgt dat hij het recht heeft (i) de informatie aan te leveren aan de Service en (ii) Honeypot het recht kan verlenen de informatie te gebruiken zoals hierboven beschreven.

 4. Talent stemt hierbij toe om Honeypot, zijn ondergeschikten, directieleden, functionarissen, medewerkers, eigenaren en vertegenwoordigers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle aanspraken, handelingen, vorderingen, schulden, verlies, schade, veroordelingen, schikkingen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke kosten voor rechterlijke bijstand) op basis van (i) enige tekortkoming of schending van de Overeenkomst en de Servicevoorwaarden, inclusief elke vertegenwoordiging, garantie, overeenkomst, beperking of verplichting hierin aangegaan door Talent, (ii) elk misbruik door Talent.

11. Geheimhouding

 1. Behoudens anders weergegeven in deze Servicevoorwaarden of met toestemming van Honeypot, stemt het Talent ermee in dat alle informatie, inclusief, en zonder beperking, bedrijfsinformatie, informatie van het bedrijfsprofiel bijv. salarisinformatie en tech stack informatie met betrekking tot Honeypot of een ieder van Honeypot’s andere klanten door hun of namens hun verstrekt, strikt vertrouwelijk blijft en geheim en niet gebruikt zal worden, direct of indirect, door Talent voor enig ander doel dan deelname van Talent aan de Service ( "Vertrouwelijke Informatie" ).

 2. Talent zal in het bijzonder nalaten enige van de Service verkregen informatie te gebruiken om een dienst te ontwikkelen, verbeteren of uit te voeren welke concurreert met de Service, noch een andere partij hierin bijstaan.

 3. Na en gedurende de duur van de Overeenkomst zal geen van beide partijen voor enig doeleinde enige Vertrouwelijke Informatie van de andere partij gebruiken of bekendmaken aan een derde. Een uitzondering hierop dient voorafgaand te worden verkregen.

 4. Voornoemde beperking is niet van toepassing op informatie welke door de ontvangende partij onafhankelijk is ontwikkeld zonder toegang tot Vertrouwelijke Informatie van de andere partij, of welke rechtmatig is verkregen van een derde welke toestemming heeft deze bekend te maken, of welke schriftelijke goedkeuring voor bekendmaking heeft ontvangen door de bekendmakende partij, of welke openbaar is geworden buiten schending door de ontvangende partij van deze Sectie om, of waarvoor bekendmaking vereist is door een bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij de bekendmakende partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van dit vereiste voorafgaand aan de bekendmaking en bijstaat in het verkrijgen van een verordening de informatie te beschermen tegen openbaarmaking.

12. Looptijd / Beëindiging

 1. De Overeenkomst gaat in op het tijdstip van akkoord van Honeypot met de aanmelding van Talent en zal voortduren tot de beëindiging zoals hierin vastgesteld.

 2. Elke partij heeft het recht de overeenkomst te beëindigen door voorafgaande kennisgeving van vijf werkdagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 3. Sectie 7 en 11 blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst. Sectie 11 gedurende 5 jaar.

 4. De partijen zijn vrij om de Overeenkomst op ieder moment met reden te beëindigen.

 5. Iedere beëindiging dient schriftelijk te gebeuren, in dit geval per e-mail. Op verzoek dienen de redenen voor bijzondere opzegging onmiddellijk schriftelijk te worden bekendgemaakt in het geval dat deze niet al zijn uiteengezet in de kennisgeving van beëindiging. Voor een gewone kennisgeving van beëindiging is een specificatie van redenen voor beëindiging niet vereist.

13. Gegevensbescherming

 1. Honeypot verwerkt en gebruikt de tijdens de uitoefening van de Overeenkomst verzamelde informatie over het Talent binnen het kader van deze Servicevoorwaarden, in het bijzonder in zoverre dit noodzakelijk is voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst, in overeenstemming met alle toepasselijke Europese en Duitse bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Het privacybeleid van Honeypot is van toepassing (op te vragen via

   

  https://www.honeypot.io/pages/privacy

   

  )

 2. Het Talent begrijpt dat de uitvoering van de Overeenkomst het beschikbaar stellen van persoonlijke gegevens aan Bedrijven waarmee Honeypot samenwerkt om voor het Talent te bemiddelen en de juiste persoon aan de juiste baan te koppelen behoudens deze Servicevoorwaarden en het Privacybeleid, met zich meebrengt.

 3. Het Talent begrijpt dat Honeypot hem/haar Talent kan benaderen via telefoon, e-mail of berichtenservice en Bedrijven welke aansluiten bij het profiel van het Talent kan aanbevelen.

14. Veranderingen in de Servicevoorwaarden

 1. Elke login in de Service is behoudens deze Servicevoorwaarden.

 2. Honeypot kan op enig moment veranderingen aanbrengen in deze Servicevoorwaarden (inclusief wijzigingen), voor de toekomst, indien dit noodzakelijk blijkt (met name om veranderingen in de Service of veranderingen in de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn weer te geven, zoals nieuwe wetgeving of jurisprudentie) behoudens dat het Talent niet in strijd met de goede trouw benadeeld wordt.

 3. Het Talent zal op gepaste wijze op de hoogte gesteld worden van de veranderingen in de Servicevoorwaarden. Honeypot zal het Talent informeren in de Service, of per e-mail. Veranderingen in de Servicevoorwaarden zullen altijd worden uitgelicht tijdens de eerste keer inloggen nadat de veranderingen of wijzigingen zijn doorgevoerd.

 4. Het Talent kan veranderingen in de Overeenkomst aanvechten binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van de veranderingen en de mogelijkheid hiervan kennis te nemen. Het is aanbevolen dat het Talent zijn verzet schriftelijk kenbaar maakt (bijvoorbeeld via e-mail).

 5. De veranderingen in de Servicevoorwaarden worden bindend op het moment dat het Talent (i) de veranderingen niet aanvecht binnen bovengenoemde termijn of (ii) gebruik blijft maken van de Service na bovengenoemde termijn.

 6. Honeypot zal het Talent van de mogelijkheid de veranderingen aan te vechten en de juridische gevolgen hiervan informeren, met name van de juridische gevolgen van het uitblijven van verzet, wanneer het Talent op de hoogte wordt gebracht van de veranderingen in de Servicevoorwaarden.

 7. Wanneer het Talent de veranderingen binnen de gestelde termijn aanvecht, kan elke partij de Overeenkomst met één maand voorafgaande kennisgeving beëindigen tenzij beëindiging op ieder moment mogelijk is zoals vastgesteld in Sectie 12. Tot aan de beëindiging zal de Overeenkomst in zijn voorgaande versie de relatie tussen het Talent en Honeypot beheersen. Het Talent heeft geen andere vorderingen op Honeypot.

15. Geldend Recht / Jurisdictie

 1. Deze Overeenkomst valt onder en wordt uitgelegd in overeenstemming met het Duitse Recht. Wanneer Talent inwoner is van de EU, zal zijn bescherming door bindend consumentenbeschermingsrecht van zijn land van vestiging niet worden beperkt. In het geval het Talent een juridische procedure opstart, dient deze te worden ingediend bij een Duitse rechtbank of een rechtbank in de verblijfplaats van het Talent.

16. Algemene Bepalingen

 1. Deze Overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen Honeypot en Talent met betrekking tot de hierin besproken onderwerpen en vervangt alle voorgaande en/of gelijktijdig aangegane overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling. Algemene voorwaarden van het Talent vormen geen onderdeel van de Overeenkomst, tenzij Honeypot deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

 2. Alle of enkele van Honeypot’s rechten en plichten onder de Overeenkomst kunnen worden toegekend aan de volgende eigenaar of uitvoerder van de Service in een fusie, overname of verkoop van al of vrijwel al Honeypot’s vermogen. Het Talent moet nalaten de Overeenkomst of alle of enkele van zijn rechten hieronder toe te kennen of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honeypot. Deze overeenkomst zal bindend zijn voor en ten goede komen van de wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en geldige toerekenden van hieraan deelnemende partijen.

 3. Behoudens zoals hierboven uiteengezet in Sectie 14 kan de Overeenkomst niet worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen. Elke verandering, wijziging of intrekking van de Overeenkomst (deels of volledig) vereisen schriftelijke vorm (brief, fax of e-mail); het vereiste van schriftelijke vorm kan alleen in schriftelijke vorm worden opgeheven.

 4. Elke partij binnen deze Overeenkomst is een onafhankelijke aannemer in verhouding tot de andere partij met betrekking tot alle kwesties voortvloeiend uit deze Overeenkomst. Niets hierin zal worden beschouwd een samenwerking, joint venture, vereniging of arbeidsrelatie tot stand te brengen tussen de partijen.

 5. Honeypot’s nalatigheid tot handelen met betrekking tot een schending door het Talent leidt niet tot afstand doen van Honeypot’s recht te handelen met betrekking tot die schending of latere of soortgelijke schendingen. Geen toestemming of afstand doen door Honeypot zal worden geacht doeltreffend te zijn onder deze Servicevoorwaarden tenzij deze in schriftelijke vorm en ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Honeypot is.

 6. De in deze Servicevoorwaarden gehanteerde sectiekoppen zijn slechts voor het gemak gebruikt en kunnen niet van invloed zijn op de interpretatie van de Overeenkomst.

 7. De Engelse versie van deze Servicevoorwaarden is doorslaggevend.

 8. Bij het indienen van een aanvraag om zich aan te sluiten bij de Service bevestigt en erkent Talent deze Servicevoorwaarden in zijn geheel te hebben gelezen en in te stemmen gebonden te zijn door alle voorwaarden. Indien Talent niet gebonden wil zijn door deze Servicevoorwaarden, dient Talent niet een aanvraag voor aansluiting bij de Service in te dienen.

Voor werkgevers

New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland, Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, HRB 148078, Raad van bestuur: Petra von Strombeck (CEO), Ingo Chu, Frank Hassler, Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Martin Weiss, BTW-nummer: DE 230144235 (hierna aangeduid als "Honeypot" of "ons" ) is werkzaam als online arbeidsmarkt platform via https://www.honeypot.io/ en andere kanalen (de "Service" ). De dienst brengt bedrijven (‘bedrijf’ of ‘bedrijven’) en kandidaten (‘talent’ of ‘talenten’) met elkaar in contact in een poging de juiste persoon aan de juiste baan te koppelen. Talenten zijn natuurlijke personen die via de dienst een nieuwe baan of een freelancecontract zoeken. Bedrijven zijn natuurlijke personen of zakelijke entiteiten die via de dienst nieuwe werknemers of contractanten zoeken. Overeenkomst betekent de partnerschapsovereenkomst voor werving en deze servicevoorwaarden. De overeenkomst verleent bedrijven toegang tot de dienst alsmede een specifiek aantal ‘wervingscredits’. Deze wervingscredits kunnen worden gebruikt om talenten via de dienst te plaatsen.

1. Toepassingsgebied

 1. Binnen het kader van de eigen technische en operationele mogelijkheden van de bedrijven stelt Honeypot de bedrijven in staat deel te nemen aan de dienst. Honeypot levert alle diensten in verband met de dienst aan bedrijven uitsluitend op basis van deze servicevoorwaarden (hierna ‘servicevoorwaarden van bedrijf’ of ‘servicevoorwaarden’ genoemd).

 2. Honeypot aanvaardt de geldigheid van algemene voorwaarden van bedrijven niet. Algemene voorwaarden van bedrijven worden slechts een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen het bedrijf en Honeypot, indien Honeypot daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat.

 3. Honeypot kan voor de dienst gebruik maken van diensten van onafhankelijke derden (‘dienst van derden’) zoals app stores en sociale netwerken. Diensten van derden worden niet in opdracht van Honeypot geleverd. Diensten van derden worden niet door Honeypot geleverd. Honeypot of de derde partij zal die diensten op passende wijze weergeven. Eventuele problemen in verband met diensten van derden worden niet beïnvloed door deze servicevoorwaarden. Honeypot is niet verantwoordelijk voor diensten van derden. Diensten van derden zijn mogelijk onderworpen aan de algemene voorwaarden van hun providers.

 4. Applicaties voor mobiele apparaten (‘apps’) worden over het algemeen niet rechtstreeks door Honeypot geleverd maar door een derde aanbieder (‘app store’). Daarvoor kan een aparte bedrijfsaccount nodig zijn. Honeypot garandeert niet dat de functionaliteit en het design van de dienst identiek is op alle mobiele apparaten. Het is mogelijk dat bepaalde functies en inhoud niet beschikbaar zijn. Bedrijven dienen de functionaliteitsbeschrijving van de app te raadplegen.

2. Gebruiksbeperkingen/verboden gedrag

 1. Honeypot levert de dienst uitsluitend voor gebruik in overeenstemming met deze servicevoorwaarden. Automatische inschrijving is niet toegestaan. Geautomatiseerde aanmelding is verboden. Alleen de officiële apps en websites geleverd door Honeypot mogen worden gebruikt om verbinding te maken met de dienst. Het bedrijf mag geen andere opties creëren, ondersteunen, hosten, koppelen of verstrekken die door andere personen kunnen worden gebruikt om gebruik te maken van de dienst.

 2. Het bedrijf mag zijn/haar account niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honeypot.

 3. Het bedrijf is niet gerechtigd om middelen, mechanismen of software in verband met de dienst te gebruiken die de functies van de dienst kunnen verstoren. Het bedrijf mag geen actie ondernemen die kan leiden tot een onredelijke of overmatige belasting van de technische capaciteiten van Honeypot. In het bijzonder mag het bedrijf de door Honeypot gegenereerde inhoud niet blokkeren, overschrijven of wijzigen, tenzij Honeypot dat specifiek schriftelijk heeft toegestaan.

 4. Het bedrijf zal zich onthouden van alles wat de prestaties en de beschikbaarheid van de dienst in gevaar kan brengen.

 5. Bij het gebruik van de dienst zal het bedrijf geen toepasselijke wettelijke bepalingen zoals het strafrechtbepalingen of rechten van derden schenden en het bedrijf verzekert geen illegale of immorele inhoud aan de dienst bij te dragen of te verzenden. Dat omvat specifiek alle inhoud (inclusief namen van leden, enz.), a. die niet correct, onnauwkeurig of misleidend is; b. die beledigend, racistisch, seksistisch, pornografisch of obsceen is; c. die de reputatie van Honeypot kan schaden; d. die auteursrechten, octrooien, merken of andere intellectuele eigendomsrechten, de rechten op de eigen afbeeldingen van iemand en andere persoonlijke rechten of rechten van derden kan schenden.

 6. Het bedrijf mag geen reclame voor producten of programma's van derden verspreiden, ongevraagde massamails en ongevraagde reclame in de dienst versturen. Het bedrijf respecteert de privacy van derden. Bovendien mag het bedrijf geen werk van derden zonder machtiging in de dienst verspreiden dat door auteursrechten of andere rechten is beschermd. Bovendien mag het bedrijf niet verwijzen naar aanbiedingen met een dergelijke inhoud.

 7. Honeypot heeft het recht om dergelijke overtredingen van deze paragraaf 2 te stoppen. Bovendien heeft Honeypot het recht om de inhoud in overtreding van het bedrijf te verwijderen. Hetzelfde geldt voor definitieve aanwijzingen van een overtreding van deze servicevoorwaarden voor inhoud die anderszins illegaal is. Er bestaat geen recht op herstel van de verwijderde inhoud in overtreding. Een dergelijke aanspraak vervalt ook wanneer het herstel om technische redenen niet mogelijk is.

 8. De bepalingen van deze paragraaf 2 beperken niet het recht op beëindiging van Honeypot, met name het recht om met onmiddellijke ingang op te zeggen, in overeenstemming met paragraaf 11. Bovendien beperken die bepalingen niet het recht van Honeypot om het virtuele huisrecht uit te oefenen.

3. Werking van de dienst/verantwoordelijkheden van Honeypot

 1. Honeypot levert de dienst om talent en bedrijven met elkaar te verbinden. De dienst werkt als volgt: Het talent meldt zich aan bij de dienst en stelt een profiel op. Bedrijven stellen een profiel op na het sluiten van de partnerschapsovereenkomst voor werving. Dat profiel is alleen zichtbaar voor talenten waarin de bedrijven geïnteresseerd zijn zoals hieronder gedefinieerd. Bedrijven kunnen door de profielen van de talenten bladeren in een lijst en gedetailleerde weergave en besluiten te solliciteren bij het betreffende talent door een verzoek voor een sollicitatiegesprek te sturen via de gedetailleerde weergave. Die verzoeken voor een sollicitatiegesprek gaan gepaard met een eerste, niet-bindend voorstel van een compensatiepakket dat het bedrijf in gedachten heeft. Het talent kan de verzoeken voor een sollicitatiegesprek bekijken en door de profielen van de bedrijven bladeren die de verzoeken hebben verstuurd. Het talent kan het verzoek voor sollicitatiegesprek accepteren of afwijzen. Bij afwijzing kan het bedrijf (naar keuze van het talent) opnieuw contact opnemen met het talent met een herwerkt voorstel. Indien het verzoek wordt aanvaard, brengt Honeypot het talent en het bedrijf met elkaar in contact.

 2. Zodra een talent door een bedrijf in de gedetailleerde weergave werd bekeken, wordt het door Honeypot geïntroduceerd (‘introductie’). Indien talent en bedrijf in de afgelopen twaalf maanden voor de introductie rechtstreeks of door een derde werden geïntroduceerd en het bedrijf Honeypot daarover niet binnen vijf werkdagen schriftelijk en inhoudelijk informeert, wordt ervan uitgegaan dat het talent door Honeypot werd geïntroduceerd. Daarbij kan via de dienst of een e-mail worden gecommuniceerd. Een talent werd reeds rechtstreeks of door een derde geïntroduceerd wanneer er sprake is van een schriftelijke mededeling betreffende het talent, met een duidelijke identificatie van het talent en het bedrijf en met een duidelijke identificatie van de mogelijkheid om het talent in te huren.

 3. Honeypot kan van tijd tot tijd, maar is daartoe niet verplicht, een bepaald talent voorstellen aan een bedrijf of vice versa. Het talent wordt dan eveneens als geïntroduceerd beschouwd. Dat kan gebeuren via e-mail, berichtendienst of telefoon.

 4. Honeypot onderneemt redelijke inspanningen om talent en bedrijven te matchen. Honeypot geeft echter in geen geval een garantie of waarborg of verbindt zich er op geen enkele andere manier toe dat talent of bedrijf een match zal vinden via Honeypot en/of de dienst.

4. Verplichtingen van het bedrijf

 1. Het bedrijf zal de informatie over het bedrijf verstrekken zoals gevraagd in de verplichte en vrijwillige velden van het aanmeldingsformulier of zoals door Honeypot via e-mail is gevraagd.

 2. Honeypot kan eventueel nu en dan verplichte of vrijwillige velden toevoegen. Honeypot kan ook per individueel geval aanvullende informatie van het bedrijf vragen. Het bedrijf zal geen persoonlijke gegevens (d.w.z. gegevens die de identificatie van een individu mogelijk maken) aan Honeypot doorgeven, tenzij de wetgeving inzake gegevensbescherming een dergelijke overdracht toestaat of het bedrijf toestemming van de betrokken partijen heeft verkregen.

 3. Tenzij anders bepaald in deze servicevoorwaarden communiceert Honeypot normaal gesproken via e-mails met het bedrijf. Het bedrijf zorgt ervoor dat het alle e-mails ontvangt die door Honeypot zijn gestuurd naar het adres dat tijdens de aanvraag of op een later tijdstip werd opgegeven. Het bedrijf configureert met name het spamfilter dienovereenkomstig en controleert regelmatig alle inkomende e-mail op dit adres. Honeypot kan elk ander geschikt communicatiemiddel kiezen.

 4. Het bedrijf zal alle toegangsgegevens (login, wachtwoorden enz.) voor de dienst (‘toegangsgegevens’) strikt vertrouwelijk houden. Het bedrijf informeert Honeypot onmiddellijk indien het verneemt of vermoedt dat een onbevoegde derde persoon in het bezit is van de toegangsgegevens.

 5. Indien Honeypot reden heeft om aan te nemen dat een onbevoegde derde in het bezit is van toegangsgegevens, kan Honeypot, - dat daarbij geen verantwoordelijkheid op zich neemt en altijd naar eigen goeddunken handelt - de toegangsgegevens zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of het betreffende account blokkeren. Honeypot informeert het bedrijf onmiddellijk en geeft op verzoek de nieuwe toegangsgegevens zonder onnodige vertraging aan het bedrijf door. Het bedrijf heeft geen aanspraak op herstel van de oorspronkelijke toegangsgegevens.

 6. Indien een derde partij, door de schuld van het bedrijf, de toegangsgegevens van het bedrijf gebruikt, is het bedrijf aansprakelijk voor alle handelingen en schade. In een dergelijk geval wordt elke toegang via de toegangsgegevens van het bedrijf beschouwd als toegang door het bedrijf.

 7. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal het bedrijf geen enkele werknemer van Honeypot of een van haar gelieerde ondernemingen ertoe aanzetten om het dienstverband met Honeypot of een van de gelieerde ondernemingen te beëindigen of hem daarbij te helpen. Dat geldt voor zover toegestaan krachtens paragraaf 75 van het Duitse Wetboek van Koophandel.

 8. Honeypot is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van - of het helpen bij - het verkrijgen van werk- of andere vergunningen en/of medische zorg en andere landspecifieke voorschriften en vereisten die mogelijk nodig zijn om het talent in dienst te nemen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 9. Honeypot vertrouwt op de door het talent verstrekte informatie. Het bedrijf is verplicht zich ervan te vergewissen dat het talent geschikt is voor de beoogde functie en voldoet aan de eisen van het bedrijf.

5. Betaling

 1. De kosten voor de gehele abonnementsperiode die in de overeenkomst wordt vermeld, moeten onmiddellijk vooruit worden betaald op het moment dat de factuur is afgegeven.

 2. Honeypot behoudt zich het recht voor de kosten van tijd tot tijd te wijzigen met ingang van de volgende verlengingsperiode. Honeypot brengt het bedrijf zestig dagen voor de verlengingsperiode van het bedrijf schriftelijk of per e-mail op de hoogte van een wijziging van de kosten. Bij een prijsverhoging heeft het bedrijf het recht om binnen 4 weken na de datum van de kennisgeving van Honeypot een schriftelijke verklaring van opzegging van de overeenkomst in te dienen bij Honeypot met terugwerkende kracht vanaf de datum van de verlenging.

 3. Wanneer diensten van Honeypot, inclusief wervingscredits gedurende de contractperiode niet worden gebruikt heeft het bedrijf daardoor geen recht op terugbetaling, prijsverlaging of verlenging van de termijn na de betreffende contractperiode.

 4. Het bedrijf kan geen aanspraak maken op terugbetaling van voorschotten in de volgende gevallen: a. als Honeypot de overeenkomst met reden beëindigt, b. als Honeypot een of meer van de sancties oplegt in overeenstemming met paragraaf 2, c. als het bedrijf de overeenkomst beëindigt.

 5. Indien het bedrijf de overeenkomst beëindigt wegens een oorzaak die voortvloeit uit het verantwoordelijkheidsgebied van Honeypot, kan het bedrijf aanspraak maken op terugbetaling van voorschotten.

 6. Het bedrijf kan ervoor kiezen om een nieuw abonnement aan te gaan als alle wervingscredits tijdens een lopende contractuele periode zijn gebruikt. Voor die aankoop moet een apart contract worden opgesteld. Voor plaatsingen zonder beschikbare wervingscredits binnen dezelfde contractuele periode wordt een commissieloon berekend zoals beschreven in paragraaf 6.3. hieronder.

6. Plaatsing van talenten

 1. Het bedrijf verbindt zich ertoe Honeypot zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen het aantal dagen dat in de partnerschapsovereenkomst voor werving is vermeld, schriftelijk (via de dienst of via e-mail is voldoende) te informeren indien een geïntroduceerd talent door het bedrijf wordt aangenomen of anderszins wordt gecontracteerd (‘plaatsing’). De kennisgeving omvat een kopie van de originele arbeidsovereenkomst met de begindatum, de datum van ondertekening van de overeenkomst en informatie over het salaris zoals gedefinieerd in paragraaf 6.3 hieronder. Honeypot kan contact opnemen met het bedrijf voor status-updates over lopende onderhandelingen.

 2. Plaatsing betekent elke vorm van tewerkstelling, tijdelijke tewerkstelling, contract of ander gebruik van het talent door het bedrijf of een met het bedrijf verbonden onderneming in de zin van paragraaf 15ff. van de Duitse wet op de (naamloze) vennootschappen.

 3. Wanneer een talent op grond van paragraaf 6.2 tijdens de periode van een introductie wordt geplaatst en niet is opgenomen in de wervingscredits van de partnerschapsovereenkomst voor werving, ontvangt Honeypot een commissie van het salaris van het talent (‘salaris’) zoals gespecificeerd in de partnerschapsovereenkomst voor werving. Onder salaris wordt het bruto basissalaris verstaan of honorarium, bonus (gegarandeerd en/of verwacht), commissies, toelagen, aanmoedigingspremies, ploegentoeslagen, locatietoelages en voorrijkosten, en alle andere vergoedingen die het talent ontvangt of naar verwachting zal ontvangen gedurende het eerste jaar van plaatsing. Uitgesloten zijn vergoedingen die door de onderneming aan het talent worden betaald ter compensatie van uitgaven (bv. reiskosten, verhuizing, visumaanvraag), evenals aandelen, aandelenopties of gelijkaardige compensatiemogelijkheden. Bonussen op basis van bedrijfsprestaties zijn niet uitgesloten. Het bedrijf verbindt zich ertoe Honeypot bij de kennisgeving van de plaatsing te informeren over het salaris.

 4. Indien de plaatsing voor minder dan twaalf maanden is, wordt de commissie van Honeypot pro rata berekend. Latere indienstnemingen, verlengingen, uitbreidingen of dergelijke zullen worden toegevoegd aan de pro rata berekening totdat het niveau is bereikt zoals gedefinieerd in paragraaf 6.3. Dat gebeurt gedurende een periode van maximaal vierentwintig maanden vanaf de eerste plaatsing. Het bedrijf moet Honeypot overeenkomstig paragraaf 6.1 op de hoogte stellen.

 5. Het bedrijf heeft recht op een vervangend wervingscredit als de plaatsing wordt beëindigd. Een plaatsing wordt als beëindigd beschouwd als de opzegging is ondertekend en van kracht is binnen de termijn die is vastgesteld in de partnerschapsovereenkomst voor werving. Het vervangende wervingscredit is onderworpen aan de voorwaarden die in de partnerschapsovereenkomst voor werving worden vermeld en kan worden gebruikt binnen zes (6) maanden na de datum van beëindiging van de tewerkstelling van het talent binnen de feitelijke contractuele looptijd van de partnerschapsovereenkomst voor werving.

7. Niet-ontwijking

 1. Het bedrijf stemt er uitdrukkelijk mee in om geen relatie met het talent aan te gaan casu quo het talent niet te benaderen, hetzij rechtstreeks of via derden, in het bijzonder head hunters/recruiters met betrekking tot de plaatsing van geïntroduceerd talent gedurende de contractuele periode en 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst.

 2. Voor elke directe of indirecte zakelijke relatie tussen het bedrijf en het talent of recruiters met betrekking tot de bovengenoemde diensten en het respectievelijke talent is Honeypot de tussenpersoon of is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Honeypot nodig.

 3. Het bedrijf is er persoonlijk verantwoordelijk voor dat deze verbintenis wordt nageleefd en mag geen enkel middel gebruiken om zijn verplichting te omzeilen.

 4. Schending van deze clausule resulteert in een contractuele boete die door Honeypot naar eigen goeddunken wordt vastgesteld en die door een onafhankelijke rechtbank in het land van vestiging van Honeypot kan worden gereviseerd en die niet minder bedraagt dan vijf keer het financiële verlies dat door deze ongeoorloofde actie is veroorzaakt, met een minimumvergoeding van EUR 25.000 .

 5. Een verplichting tot schadevergoeding wordt daarbij niet uitgesloten.

 6. Indien het bedrijf kan bewijzen dat het een zakelijke relatie is aangegaan met recruiters of het talent met betrekking tot het respectievelijke talent vóór de introductie van het talent via de dienst, wordt deze paragraaf 7 niet toegepast.

8. Kwaliteit van de dienst/technische tekortkomingen

 1. Deze dienst wordt voortdurend verder ontwikkeld en bijgewerkt. Door de dienst te veranderen en te bevorderen, wil Honeypot de bedrijven een nuttige dienst en een aangename bedrijfservaring bieden. Daarom verleent Honeypot het bedrijf toegang tot de dienst in de beschikbare vorm of versie. Veranderingen en vooruitgang kunnen systeemvereisten en compatibiliteitseisen beïnvloeden. Het bedrijf heeft geen aanspraak op handhaving of reconstructie van een specifieke voorwaarde van de omvang van de diensten. Eventuele aanspraken van het bedrijf op tekortkomingen die betrekking hebben op de technische bruikbaarheid van de dienst zelf worden daardoor niet beïnvloed. Vanwege de voortdurende vooruitgang van de dienst behoudt Honeypot zich het recht voor om nieuwe functies aan te bieden en/of uit de dienst te verwijderen of deze te wijzigen. Het bedrijf stemt in met deze voortdurende veranderingen van de dienst.

 2. Uitgesloten van garantie zijn over het algemeen dergelijke fouten die ontstaan door externe invloeden zoals bedieningsfouten door het bedrijf, overmacht of eventuele wijzigingen die niet zijn uitgevoerd door Honeypot of andere manipulaties.

 3. Honeypot biedt geen garanties in juridische zin zolang dat niet uitdrukkelijk in deze servicevoorwaarden is bepaald.

9. Beperking van aansprakelijkheid/beschikbaarheid

 1. Honeypot is krachtens deze overeenkomst alleen aansprakelijk in overeenkomstig de bepalingen in de paragrafen 9.1.1 tot en met 9.1.5. Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid wordt elke aansprakelijkheid van Honeypot afgewezen. Hetzelfde geldt in geval van lichte nalatigheid door agenten of assistenten bij de uitvoering. Het voorgaande geldt echter niet in de volgende gevallen:

 2. Honeypot is onvoorwaardelijk aansprakelijk voor schade of verliezen die opzettelijk of met grove nalatigheid zijn veroorzaakt door Honeypot, haar wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevenden en voor schade die opzettelijk is veroorzaakt door andere assistenten bij de uitvoering. Voor grove nalatigheid van andere assistenten bij de uitvoering geldt de aansprakelijkheid van Honeypot zoals uiteengezet in de bepalingen voor eenvoudige nalatigheid in paragraaf 9.1.5 b) hieronder.

 3. Honeypot is onvoorwaardelijk aansprakelijk voor dood, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid veroorzaakt door opzet of nalatigheid van Honeypot, haar wettelijke vertegenwoordigers of assistenten bij de uitvoering.

 4. Indien Honeypot garantie verleent, is zij aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen tot het bedrag dat wordt gedekt door het doel van de garantie en dat voor Honeypot voorzienbaar was op het moment dat de garantie werd gegeven.

 5. Honeypot is onvoorwaardelijk aansprakelijk overeenkomstig de Duitse wet op de productaansprakelijkheid indien er sprake is van productaansprakelijkheid.

 6. Honeypot is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het nalatigheid (inclusief eenvoudige nalatigheid) of opzettelijk schenden van haar primaire verplichtingen door Honeypot, haar wettelijke vertegenwoordigers of assistenten bij de uitvoering. a. Primaire verplichtingen zijn fundamentele verplichtingen die de essentie van de overeenkomst vormen, die bepalend waren voor het sluiten van de overeenkomst en waarvan het bedrijf mag uitgaan dat ze worden uitgevoerd. b. Indien Honeypot haar primaire verplichtingen niet nakomt door eenvoudige nalatigheid, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Honeypot kon worden voorzien op het moment dat de betreffende dienst werd uitgevoerd. c. De schadevergoeding is beperkt tot tien (10) maal de vergoedingen die in de afgelopen twaalf (12) maanden onder deze servicevoorwaarden zijn verstrekt.

 7. Onder voorbehoud van paragraaf 8.1 en anders dan in geval van opzet neemt Honeypot geen enkele aansprakelijkheid op zich onder of met betrekking tot de overeenkomst of het onderwerp daarvan, ongeacht of die aansprakelijkheid voortvloeit uit nalatigheid, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken of om enige andere reden voor enige indirecte schade en gevolgschade, in het bijzonder niet voor winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of onderbreking van de activiteiten van het bedrijf of zijn klanten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze servicevoorwaarden.

 8. Honeypot verzekert dat de dienst voor 99% (negenennegentig procent) beschikbaar zal zijn als jaargemiddelde. Periodes waarin de dienst niet beschikbaar is vanwege technische of andere problemen die buiten de controle van Honeypot vallen (zoals overmacht of fouten van derden) en periodes waarin routine-onderhoud wordt uitgevoerd, zijn hiervan uitgesloten. Honeypot kan de toegang tot de dienst beperken indien dat nodig is voor de beveiliging van het netwerk, het behoud van de integriteit van het netwerk en om ernstige storingen van het netwerk, de software of de opgeslagen gegevens te voorkomen. De rechten van het bedrijf in geval van opzet of grove nalatigheid blijven onverminderd van kracht.

10. Intellectueel eigendom/vrijwaring

 1. Honeypot of zijn respectievelijke licentiegever is de exclusieve eigenaar of de exclusieve houder van de rechten van alle inhoud van de dienst. De inhoud wordt beschermd door nationale en internationale wetgeving en in het bijzonder door het auteursrecht. Het ongeoorloofd verspreiden, kopiëren, verwijderen of elke andere schending van intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Honeypot worden zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk vervolgd.

 2. Honeypot verleent het bedrijf een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk recht om de dienst te gebruiken, uitsluitend in overeenstemming met deze servicevoorwaarden. Honeypot verleent het bedrijf geen enkele licentie, noch expliciet noch impliciet, op het intellectuele of industriële eigendom van Honeypot of haar licentiegevers, behalve voor een beperkt gebruiksrecht volgens deze servicevoorwaarden en voor de duur van de overeenkomst.

 3. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze servicevoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden aan Honeypot. Honeypot behoudt alle belangen in en rechten en titels op de dienst (behalve de inhoud onder licentie en de inhoud van derden), inclusief alle gegevens (zoals gebruiksgegevens en compilaties daarvan), informatie en software die daarmee verband houden. Het bedrijf erkent dat de software, informatie, inhoud en gegevens met betrekking tot de dienst (zoals gebruiksgegevens of compilaties daarvan) voor Honeypot beschermd zijn onder auteursrecht en soortgelijke rechten en dat zij handelsgeheimen of andere intellectuele of industriële eigendom kunnen bevatten die eigendom zijn van Honeypot of waarvoor Honeypot een vergunning heeft.

 4. Het bedrijf garandeert dat het het recht heeft (i) om de informatie in te dienen bij de dienst en (ii) om Honeypot het recht te geven de informatie te gebruiken zoals hierboven beschreven.

 5. Het bedrijf gaat ermee akkoord om Honeypot en haar dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, eigenaren en agenten te vrijwaren van en verdedigen tegen en schadeloos te stellen tegen alle claims, acties, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, schade, vonnissen, schikkingen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten en kosten) gebaseerd op (i) een tekortkoming of schending van de overeenkomst en de servicevoorwaarden, inclusief elke vertegenwoordiging, garantie, convenant, beperking of verplichting gemaakt door bedrijf, (ii) elk misbruik door het bedrijf of door een partij die onder de redelijke controle van het bedrijf staat.

11. Vertrouwelijkheid

 1. Behalve indien anders bepaald in deze servicevoorwaarden of met toestemming van Honeypot, gaat het bedrijf ermee akkoord dat alle informatie, inclusief en zonder beperking, de voorwaarden van de overeenkomst, zakelijke informatie, klantenlijsten, prijs- en verkoopinformatie, curriculum vitae en werkvoorbeelden betreffende Honeypot of een van de andere bedrijven van Honeypot, verstrekt door of namens een van hen, strikt vertrouwelijk en geheim blijven en niet, direct of indirect, door het bedrijf worden gebruikt voor enig ander doel dan de deelname van het bedrijf aan de dienst (‘vertrouwelijke informatie’).

 2. Het bedrijf zal met name de informatie verkregen via de dienst niet gebruiken om een dienst te ontwikkelen, verbeteren of exploiteren die concurreert met de dienst of een andere partij te helpen hetzelfde te doen.

 3. Na en gedurende de looptijd van de overeenkomst zal geen van beide partijen vertrouwelijke informatie van de andere partij voor enig doel gebruiken of aan een derde bekendmaken. Voor uitzonderingen daarop moet vooraf toestemming worden verkregen.

 4. De voorgaande beperking is niet van toepassing op informatie die onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij of die rechtmatig is ontvangen van een derde partij die gemachtigd is om deze informatie openbaar te maken of die schriftelijk is goedgekeurd voor vrijgave door de bekendmakende partij of die openbaar bekend is geworden zonder schending van deze paragraaf door de ontvangende partij of die openbaar moet worden gemaakt door een bevoegde wettelijke of overheidsinstantie. Dat op voorwaarde dat de ontvangende partij de bekendmakende partij voorafgaand aan de openbaarmaking onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van deze eis en helpt een bevel te verkrijgen om de informatie te beschermen tegen openbaarmaking.

 5. Honeypot kan geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens gebruiken voor statistische - en marketingdoeleinden. Honeypot aggregeert en anonimiseert gegevens van meerdere bedrijven alvorens dergelijke geaggregeerde gegevens vrij te geven.

12. Duur/beëindiging

 1. Deze overeenkomst is aanvankelijk van kracht voor de minimale gebruiksperiode die door het bedrijf is gekozen. Daarna, indien de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn door het bedrijf of door Honeypot is opgezegd, wordt de overeenkomst voor dezelfde duur verlengd.

 2. Elke partij kan de overeenkomst zonder opgave van reden beëindigen door kennisgeving tot twee (2) maanden voor het einde van de minimale gebruiksperiode of het einde van een verlengingsperiode.

 3. De paragrafen 6, 7 en 11 blijven van kracht na beëindiging van de overeenkomst, paragraaf 11 gedurende drie jaar.

 4. Het staat de partijen vrij de overeenkomst te allen tijde te beëindigen om dringende reden.

 5. Elke beëindiging moet schriftelijk gebeuren, waarbij een e-mail als schriftelijke vorm geldt. Op verzoek moeten de redenen voor buitengewone opzegging onmiddellijk schriftelijk worden meegedeeld indien ze niet reeds in de beëindiging waren vermeld. Bij een standaard beëindiging hoeven de redenen voor beëindiging niet worden gespecificeerd.

13. Gegevensbescherming

 1. Honeypot verwerkt en gebruikt de gegevens van het bedrijf die tijdens de uitvoering van de overeenkomst en in het kader van deze servicevoorwaarden zijn verzameld, specifiek voor zover nodig om de overeenkomst naar behoren uit te voeren in overeenstemming met alle toepasselijke Europese en Duitse bepalingen inzake gegevensbescherming. Het privacybeleid van Honeypot is van toepassing (beschikbaar onder Privacybeleid).

 2. Het bedrijf is verplicht de verstrekte persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke Europese en Duitse bepalingen inzake gegevensbescherming en persoonsgegevens te verwijderen zodra de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het respectievelijke doel of zodra de wettelijke verwijderingstermijnen zijn verstreken. Het bedrijf mag ook geen persoonsgegevens van het talent doorgeven aan derden die niet onder de overeenkomsten inzake gegevensverwerking vallen.

14. Wijzigingen van de servicevoorwaarden

 1. Elke aanmelding bij de dienst is onderworpen aan deze servicevoorwaarden.

 2. Honeypot kan te allen tijde voor de toekomst wijzigingen in deze servicevoorwaarden aanbrengen (inclusief amendementen) indien dat noodzakelijk mocht blijken (in het bijzonder voor wijzigingen in de dienst of wijzigingen in het daarop van toepassing zijnde wettelijke kader zoals nieuwe wetgeving of jurisprudentie) en mits het bedrijf niet wordt benadeeld in strijd met de goede trouw.

 3. Het bedrijf zal in passende vorm op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in de servicevoorwaarden. Honeypot brengt het bedrijf hiervan op de hoogte via de dienst of via e-mail. Wijzigingen in de servicevoorwaarden zullen altijd worden gemarkeerd wanneer de eerste keer wordt ingelogd nadat de wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht.

 4. Het bedrijf kan wijzigingen in de overeenkomst betwisten binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijzigingen en de mogelijkheid om daarvan kennis te nemen. Het wordt aanbevolen dat het bedrijf zijn bezwaar schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) indient.

 5. De wijzigingen in de servicevoorwaarden worden bindend indien dat het bedrijf (i) de wijzigingen niet betwist binnen de bovengenoemde termijn of (ii) de dienst blijft gebruiken na de bovengenoemde termijn.

 6. Honeypot informeert het bedrijf over de mogelijkheid tot betwisting van de wijzigingen en de juridische gevolgen, met name de juridische gevolgen van een gebrek aan bezwaar/verzet, wanneer het bedrijf op de hoogte wordt gesteld van de wijzigingen in de servicevoorwaarden.

 7. Indien het bedrijf de wijzigingen tijdig betwist kan elke partij de overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van één maand, tenzij beëindiging op elk moment mogelijk is volgens paragraaf 12. Tot de beëindiging regelt de overeenkomst in de oude versie de relatie van het bedrijf met Honeypot. Het bedrijf heeft geen andere vorderingen ten aanzien van Honeypot.

 8. Wijzigingen in de voorwaarden van de partnerschapsovereenkomst voor werving moeten schriftelijk worden gemaakt en door beide partijen worden goedgekeurd.

15. Toepasselijk recht/jurisdictie

 1. Op deze overeenkomst is het Duits recht van toepassing. Het bedrijf onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Duitse rechtbanken in Berlijn voor alle vorderingen, geschillen of zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de afdwingbaarheid ervan.

16. Algemene bepalingen

 1. De overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen Honeypot en het bedrijf met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere en/of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken. De algemene voorwaarden van het bedrijf maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Honeypot deze schriftelijk heeft aanvaard.

 2. Alle of een deel van de rechten en verplichtingen van Honeypot onder de overeenkomst kunnen worden overgedragen aan een volgende eigenaar of exploitant van de dienst in een fusie, overname of verkoop van alle of vrijwel alle activa van Honeypot. Het bedrijf mag de overeenkomst of enige of al zijn daaruit voortvloeiende rechten niet toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honeypot. Deze overeenkomst is bindend en treedt in werking ten behoeve van de wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en geldige rechtverkrijgenden van de betreffende partijen.

 3. Behalve zoals uiteengezet in de bovenstaande paragraaf 14 kan de overeenkomst niet worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen. Voor alle wijzigingen, amendementen of de (gehele of gedeeltelijke) opheffing van de overeenkomst is een schriftelijke vorm (brief, fax of e-mail) nodig. Er kan alleen schriftelijk worden afgezien van de eis dat voor wijzigingen enz. een schriftelijke vorm nodig is.

 4. De Engelse versie van deze servicevoorwaarden is bepalend.

 5. Door de ingevulde partnerschapsovereenkomst voor werving (schriftelijk of elektronisch ondertekend) in te dienen, bevestigt en erkent het bedrijf dat het deze servicevoorwaarden volledig heeft gelezen en ermee instemt gebonden te zijn aan alle voorwaarden ervan. Indien het bedrijf niet gebonden wenst te zijn aan deze servicevoorwaarden, dient het bedrijf geen aanvraag in om deel te nemen aan de dienst.