Privacybeleid van New Work

De bescherming van uw privacy is bijzonder belangrijk voor ons.

New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland, e-mail: datenschutzbeauftragter@new-work.se, zie afdruk), hierna "We", als beheerder van de website "www.honeypot.io" is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van persoonlijke gegevens van gebruikers van de website overeenkomstig Art. 4 (7) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) . U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming Christian Schmidt via datenschutzbeauftragter@new-work.se of ons postadres ten aanzien van "Functionaris voor gegevensbescherming".

Verder is het voor ons van belang dat u weet, op ieder moment, wanneer wij uw persoonlijke gegevens opslaan en hoe we deze gebruiken.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de toepasselijke Europese en Duitse regelgeving inzake gegevensbescherming.

Toestemming voor cookies

Klik hier om uw opties voor toestemming voor cookies te bekijken en te bewerken

Wat houdt dit Privacybeleid in?

De details zoals genoemd in dit Privacybeleid zullen u voorzien van informatie over wanneer en hoe wij persoonlijke gegevens van u verzamelen gedurende uw gebruik van de door New Work beheerde websites en service onder het domein “honeypot.io” (“Service”) en hoe we zulke gegevens gebruiken. Wij informeren u over het soort persoonlijke gegevens, de reikwijdte van de persoonlijke gegevens en de redenen waarom persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt. Wij vragen u daarom de volgende toelichtingen zorgvuldig te lezen. Dit Privacybeleid is slechts geldig voor deze website. De website kan verwijzingen ("links") bevatten naar andere websites of derden. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Daarom dienen gebruikers het privacybeleid van websites van derden welke persoonlijke gegevens verzamelen zorgvuldig te raadplegen. Bij instemming met ons Privacybeleid stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de toepasselijke regelgeving met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens en de volgende bepalingen.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is identificeerbaar wanneer de persoon kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer factoren kenmerkend voor zijn lichamelijke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres. Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze dienstverlening alleen wanneer u ons hiervoor toestemming heeft verleend, de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of waar het bij wet is toegestaan. U kunt op ieder moment uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens intrekken. Een intrekking is direct van invloed op de toelaatbaarheid van het verwerken van uw persoonlijke gegevens zodra deze aan ons gericht is. Wanneer het verwerken van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op legitieme belangen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. Wanneer u van het recht om bezwaar te maken gebruik maakt, vragen wij u vriendelijk toe te lichten waarom wij uw persoonlijke gegevens niet zouden moeten verwerken. Wanneer uw bezwaar gegrond is, zullen wij de feiten beoordelen en de gegevensverwerking aanpassen of wijzigen of u informeren met betrekking tot dwingende legitieme belangen voor de verwerking. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen zodra deze gegevens niet langer van belang zijn voor de desbetreffende doeleinden. Het kan voorkomen dat persoonlijke gegevens voor een bepaalde termijn worden bewaard gedurende waarin mogelijke vorderingen op ons kunnen worden gedaan (bijvoorbeeld wettelijke verjaringstermijn voor een periode van drie, of in sommige gevallen, dertig jaar). Verder zijn wij bij wet verplicht om bepaalde gegevens op te slaan als gevolg van verplichtingen van bewijs en retentie, onder meer van het Duitse Wetboek van Koophandel, het Duitse Belastingrecht of de Anti-witwaswet. De bewaartermijnen kunnen oplopen tot tien jaar.

Welk soort persoonlijke gegevens verzamelt New Work?

Met iedere toegang tot onze Service worden hieraan gerelateerde gegevens bewaard in een protocol file of database op de server van onze hosting service provider. Dit geldt ook voor gegevens die u invoert om de Service te gebruiken of om contact met ons op te nemen.

Wij verzamelen de volgende informatie:

 • Bestandsnaam van de opgevraagde content (respectievelijk door u ingediende informatie gedurende het gebruik van onze dienstverlening);

 • Datum en tijdstip van het verzoek;

 • Hoeveelheid overgedragen informatie, toegangsstatus (content overgedragen, niet gevonden content, etc.);

 • Besturingssysteem, browser en type apparaat;

 • Schermresolutie, taal en tijdszone instellingen;

 • Referrer-URL, d.w.z. internetadres van de website voorafgaand aan toegang tot ons aanbod;

 • IP-adres en naam van uw internetprovider.

Het IP-adres wordt slechts gedurende het gebruik opgeslagen en daarna onmiddellijk verwijderd of geanonimiseerd.

Wij verzamelen voornoemde gegevens aangezien dit technisch noodzakelijk is voor ons om onze website weer te geven en stabiliteit en veiligheid van de website te garanderen. De wettelijke grondslag voor dit verwerken is Art. 6 (1) zin 1 lid f) AVG.

Hoe gebruikt New Work mijn persoonlijke gegevens?

New Work gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bieden van door u opgevraagde diensten, bijv. het koppelen van u aan andere gebruikers van onze dienstverlening.

 • Verzekeren dat u de best mogelijke gebruikservaring heeft, bijv. aanpassen van uw profiel en beheren van uw privacy instellingen.

 • Het naleven van onze contractuele verplichtingen aan u, bijv. u informeren over mogelijke connecties (Interview Uitnodigingen) via het platform, e-mail of telefoon.

 • Ervoor zorgen dat u zoveel als u wilt kunt deelnemen aan onze interactieve dienstverlening.

 • U op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze dienstverlening.

Op onze website kunt u een account aanmaken om onze diensten te gebruiken in de vorm van een online arbeidsmarkt. In het geval dat u zich registreert als kandidaat (“Talent”), dient u uw persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres in te vullen. Daarnaast dient u talen en andere vaardigheden, werkervaring en opleidingen toe te voegen en een locatie om een account aan te maken. U kunt zich ook aanmelden met uw LinkedIn of Github account (voor meer informatie zie bepalingen met betrekking tot social media plug-ins hieronder). In dit geval is verdere informatie mogelijk vereist, zoals naam, foto, huidige functie, etc. New Work kan contact opnemen met het Talent om te bepalen dat aanvullende informatie vereist is en dienovereenkomstig het profiel updaten. Registreren als werkgever vereist het invullen van de bedrijfsnaam, locatie indienstneming, aantal medewerkers, contactpersoon en contact e-mailadres. De informatie vereist voor de uitvoering van de contractsrelatie wordt slechts voor dit doeleinde verwerkt. In de meeste gevallen bekijken bedrijven de profielen van Talenten zelf op het platform na het zoeken naar bepaalde vaardigheden en nemen direct contact op met het Talent. Daarnaast, echter, kan New Work contact opnemen met het Talent of de werkgever via telefoon, e-mail of berichtensysteem en bedrijven aanraden welke passen bij het profiel van het Talent of Talenten aanraden welke passen binnen het profiel van het bedrijf. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is Art. 6 (1) zin 1 lid b) AVG. Opslag van gegevens kan op ieder moment worden herroepen. De genoemde gegevens en uw gehele gebruikersaccount kunnen altijd worden verwijderd in de klantenpagina. U stemt ermee in om persoonlijk toegankelijke gegevens vertrouwelijk te gebruiken en deze niet aan niet-gemachtigde derden beschikbaar te stellen. Wij erkennen geen aansprakelijkheid voor misbruikte wachtwoorden tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het misbruik. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien u zich zorgen maakt dat een derde kennis heeft van uw wachtwoord, het wachtwoord gebruikt is zonder toestemming of dit mogelijk het geval is. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw informatie correct en compleet is en dat u ons op de hoogte stelt van veranderingen in de door u verstrekte informatie. U kunt de verstrekte informatie inzien en actualiseren in het onderdeel accountinstellingen van onze website. Na het afronden van communicatie met New Work dient u uit te loggen en uw browservenster te sluiten, met name wanneer u de computer deelt met anderen. Als gevolg van commerciële en belastingregelgeving zijn wij mogelijk verplicht om een deel van de overgedragen persoonlijke gegevens (bijv. betalingsgegevens) te bewaren voor een periode van 10 jaar. Na een periode van [bijv. 2 jaar] beperken wij het gebruik van bepaalde gegevens en, ten gevolge hiervan, kunnen de gegevens slechts gebruikt worden om wettelijke verplichtingen na te leven.

Draagt New Work gegevens over aan derden?

Wij dragen uw persoonlijke gegevens slechts aan derden over indien u hebt ingestemd met de overdracht, de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, of we hiertoe gedwongen worden bij wet. Bedrijven waarmee wij samenwerken om te bemiddelen voor het Talent en de juiste persoon te koppelen aan de juiste baan, hebben toegang tot de profielen van de Talenten en als gevolg hiervan worden persoonlijke gegevens van Talenten overgedragen aan de bedrijven. De bedrijven hebben slechts toestemming deze persoonlijke gegevens te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure (de gegevens op te slaan in hun sollicitant trackingsysteem) en contact op te nemen met het Talent wanneer ze interesse hebben. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is Art. 6 (1) zin 1 lid b) en f) AVG. Wij gebruiken soms externe dienstverleners om uw persoonlijke gegevens te verwerken en onze diensten te leveren. Zij zijn zorgvuldig door ons uitgekozen en geïnstrueerd. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. De aan onze dienstverleners aangeboden gegevens mogen slechts door hen gebruikt worden voor de uitvoer van hun opdrachten. New Work draagt met name persoonlijke gegevens over aan dienstverleners om Talent profielen te creëren en publiceren op het platform, om de kwalificatie van het Talent te verifiëren, om Talenten uit te nodigen voor online interviews met bedrijven of met New Work, om te zorgen voor communicatie tussen Talenten en bedrijven en om Talenten en bedrijven te helpen met de visumprocedure. Om de dienstverlening van New Work te verbeteren en te beoordelen of er snel een contract tussen een Talent en een bedrijf tot stand zal komen, heeft New Work toegang tot de communicatie tussen Talent en bedrijf op het platform. Wanneer wij persoonlijke gegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), doen wij dit enkel wanneer de EU Commissie heeft besloten dat het derde land zorgdraagt voor een toereikend niveau van gegevensbescherming, of andere passende waarborgen bestaan (bijv. EU modelcontractsbepalingen of bindende bedrijfsvoorschriften), of een persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.

Gebruikt New Work Cookies?

In aanvulling op voornoemde gebruiksgegevens worden er cookies opgeslagen op uw computer wanneer u onze website gebruikt. Dit zijn kleine tekstdocumenten welke worden opgeslagen op uw apparaat en waardoor New Work bepaalde informatie ontvangt. Echter, cookies kunnen geen programma’s laten werken of virussen op uw computer plaatsen. Wij gebruiken cookies om een bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Wij gebruiken tijdelijke en permanente cookies op onze website. Wanneer u uw browser afsluit, worden tijdelijke cookies automatisch verwijderd. Deze cookies omvatten in het bijzonder sessie-cookies. Deze stellen ons in staat uw computer te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Sessie-cookies worden verwijderd zodra uw uw browser sluit of uitlogt. Permanente cookies daarentegen worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd. Deze cookies kunnen op elk moment worden verwijderd in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Doorgaans kunt u uw browserinstellingen configureren in overeenstemming met uw persoonlijke eisen en, bijvoorbeeld, alle cookies weigeren. Echter, het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Gebruikt New Work websiteanalyses?

New Work gebruikt Google Analytics, een webanalyse dienstverlening aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze website toestaan. De informatie die wordt verzameld door de cookie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans overgedragen aan en opgeslagen op een Google server in de VS. Echter, in het geval van het activeren van IP anonimisatie op onze website, wordt uw IP-adres eerst afgebroken door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een Google server in de VS en daar afgebroken. Namens New Work zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten samen te stellen over website-activiteit, en andere diensten te verlenen aan New Work met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door uw browser overgedragen IP-adres als onderdeel van Google Analytics zal niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een aanpassing van uw browser software; echter, let erop dat in dit geval u mogelijk niet het volledige assortiment aan functies van onze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens welke verband houdt met uw gebruik van onze website voorkomen (inclusief uw IP-adres), evenals het verwerken van deze gegevens door Google, door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. New Work gebruikt Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". IP-adressen worden dienovereenkomstig afgebroken en dus kan een verwijzing naar een persoon worden uitgesloten. Wanneer de over u verzamelde gegevens een persoonlijke verwijzing bevatten, wordt deze verwijzing onmiddellijk uitgesloten en de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd. Wij gebruiken Google Analytics om onze website te analyseren en het gebruik regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens zijn overgedragen aan de VS, is Google onderdeel van de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is Art. 6 (1) zin 1 lid f) AVG. Informatie over derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Gebruikt New Work Google Adwords?

New Work gebruikt Google Adwords om aandacht te vragen voor onze aanbiedingen door gebruik van reclamematerialen (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij meten hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Wij willen u reclame laten zien die voor u interessant is, om zo onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening te verkrijgen van onze reclamekosten. Deze reclamematerialen worden verzorgd door Google via zogenaamde "ad servers". Daarom gebruiken wij ad server cookies, die bepaalde prestaties meten zoals advertenties of klikgedrag van gebruikers. Wanneer u via een Google ad op onze website terecht komt, slaat Google Adwords een cookie op op uw computer. Deze cookies zijn doorgaans maar 30 dagen geldig en zijn niet bedoeld om u te identificeren. Gewoonlijk wordt alleen het unieke cookie ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor postview conversies) en opt-out informatie (aangeven dat de gebruiker niet wil worden benaderd) opgeslagen. Door deze cookies kan Google uw internet browser herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina’s bezoekt van een website van een Adwords klant en de op hun computer opgeslagen cookie is niet verlopen, dan kan zowel Google als de klant nagaan dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorverwezen naar die pagina. Aan iedere Adwords klant is een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van Adwords klanten. New Work verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens in de voornoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen slechts statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen wij bepalen welke gebruikte reclamemaatregelen effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal en kunnen met name geen gebruikers identificeren op basis van deze informatie. Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser direct verbinding met de Google server. Wij hebben geen controle over de mate en het verdere gebruik van de gegevens, welke worden opgehaald door toepassing van deze tool door Google. Daarom informeren wij u in overeenstemming met ons kennisniveau: Door de integratie van AdWords conversion ontvangt Google de informatie welke u heeft ingevuld in het desbetreffende onderdeel van onze internet weergave of door het klikken op een advertentie van ons. Wanneer u geregistreerd bent bij een door Google verzorgde dienstverlening kan Google dit bezoek verbinden met uw account. Zelfs wanneer u niet geregistreerd bent bij Google of wanneer u niet ingelogd bent, is er een kans dat de aanbieder uw IP-adres vindt en opslaat. U kunt deelname aan dit tracking proces voorkomen op een aantal manieren: a) door uw browser software hierop aan te passen, met name het onderdrukken van cookies van derden voorkomt dat u advertenties van derden ontvangt b) door de cookies voor conversie tracking uit te schakelen door uw browser in te stellen om cookies te blokkeren van het domein "www.googleadservices.com" onder https://www.google.de/settings/ads. Echter, deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies wist c) door het uitschakelen van op interesse gebaseerde advertenties welke onderdeel zijn van de zelfregulerende "About Ads" campagne via de link http: http://www.aboutads.info/ keuzes, echter, deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies wist; d) door permanente uitschakeling in uw browser (Firefox, Internet Explorer of Google Chrome) via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van ons aanbod kunt gebruiken. De wettelijke grondslag voor verwerking van uw gegevens is Art. 6 (1) zin 1 lid f) AVG. Meer informatie over privacy bij Google kunt u hier vinden: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken via http://www.networkadvertising.org. Google is onderdeel van het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Gebruikt New Work Social-Media-Plug-ins?

Op dit moment gebruikt New Work de volgende social media plug-ins op onze website: Facebook, Twitter, LinkedIn, Github. New Work gebruikt de zogenaamde tweekliksoplossing. Dit betekent dat bij bezoek aan onze website in eerste instantie geen persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan de aanbieders van zulke plug-ins. De aanbieder van de plug-in kan op onze website worden geïdentificeerd door het overeenkomende logo via de desbetreffende knop. Wij geven u de mogelijkheid direct te communiceren met de aanbieder van de plug-in. De aanbieder van de plug-in ontvangt slechts de informatie dat u op zijn website bent gekomen via onze online dienstverlening, wanneer u op het aangewezen veld klikt en het activeert. Verder wordt de informatie overgedragen in overeenstemming met de toegang en cookies in dit Privacybeleid. In Duitsland wordt, in overeenstemming met de informatie van de desbetreffende aanbieder bij gebruik van Facebook plug-ins, het IP-adres onmiddellijk na verzameling geanonimiseerd. Let op dat door het activeren van de plug-in persoonlijke gegevens over u worden overgedragen aan de desbetreffende plug-in aanbieder (in geval van Amerikaanse aanbieders aan de VS). Het verzamelen van gegevens wordt vooral door plug-in aanbieders via cookies gedaan. Dus raden wij aan om alle cookies in de beveiligingsinstellingen in uw browser te verwijderen voordat u op de knop klikt. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en het verwerken van de gegevens. Wij zijn tevens niet op de hoogte van de volledige reikwijdte van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking en de bewaartermijnen. Daarnaast hebben wij geen informatie met betrekking tot het verwijderen van de gegevens door de plug-in aanbieder. De desbetreffende plug-in aanbieder slaat de over uw verzamelde gegevens op in profielen en gebruikt deze voor marketing, marktonderzoek en/of aangepast ontwerp van zijn website. Zo’n evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor de weergave van op maat gemaakte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk op de hoogte te brengen van uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het creëren van zulke gebruiksprofielen. Voor de uitoefening dient u contact op te nemen met desbetreffende plug-in aanbieder. De plug-ins laten ons samenwerken met sociale netwerken en andere gebruikers zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter maken voor u. De wettelijke grondslag voor het gebruik van de plug-ins is Art. 6 (1) zin 1 lid f) AVG. Een gegevensoverdracht vindt plaats los van het feit of u een account heeft bij de plug-in aanbieder of ingelogd bent. Echter, wanneer u ingelogd bent bij de plug-in aanbieder worden de door ons over u verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw gebruikersaccount. Wanneer u de social media knop activeert en bijvoorbeeld een verbinding maakt met de pagina, slaat de plug-in aanbieder deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt deze publiekelijk met uw contacten. Om deze reden raden wij aan om regelmatig uit te loggen na gebruik van een sociaal netwerk, maar met name voorafgaand aan het activeren van de knop, aangezien dit voorkomt dat u toegewezen wordt aan uw profiel bij de plug-in aanbieder. Voor meer informatie over het doel en de mate van gegevensverzameling en de verwerking door de plug-in aanbieder, ga naar de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder, welke hieronder zijn weergegeven. U ontvangt ook aanvullende informatie met betrekking tot uw rechten en instellingen opties om uw privacy te beschermen. Adressen van betreffende plug-in aanbieder en URL met privacybeleid: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook is onderdeel van de EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter is onderdeel van de EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn is onderdeel van de EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Github Inc., 88 Colin P Kelly Jr St, San Francisco, CA 94107, USA; https://enterprise.github.com/privacy. Github is onderdeel van de EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Gebruikt New Work retargetingdiensten?

Op dit moment gebruikt New Work retargetingfuncties van Google, LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze dienst maakt het mogelijk om gebruikers te bereiken die eerder onze website hebben gebruikt of zich er hebben geregistreerd, en deze gebruikers gerichte advertenties en aanbiedingen te laten zien gebaseerd op de verzamelde informatie. In het geval van Facebook gebruiken we de Facebook Pixel die is geïmplementeerd op onze website.

Adressen en URL’s met privacybeleidverklaringen:

Google:

LinkedIn:

Facebook Pixel:

Twitter:

 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland)

 • Privacybeleid:

   

  https://twitter.com/privacy

#####Slaat New Work mijn gegevens op wanneer ik een verzoek indien?

In het geval dat u een vraag stelt aan New Work, slaat New Work zowel de communicatiegeschiedenis als informatie en gegevens ingediend gedurende deze communicatie op (bijv. e-mailadres), om zo goed mogelijk uw vraag en eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. New Work zal de relevante gegevens verwijderen zodra de opslag hiervan niet meer nodig is of zal de verwerking beperken als er een wettelijke bewaartermijn bestaat.

Zijn mijn gegevens veilig?

New Work neemt al de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, kwijtraken, vernietiging of ongeautoriseerde toegang door derden. Onze systemen zijn beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. Echter, wij moeten u erop wijzen dat het internet een volledige gegevensbeveiliging niet toelaat, ondanks alle technische maatregelen. Wij zijn niet aansprakelijk voor acties van derden.

Wat zijn mijn rechten in verhouding tot New Work?

U heeft het recht van toegang, rectificatie of verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar te maken en gegevensportabiliteit met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. New Work is voor desbetreffende verzoeken of berichten bereikbaar via het hieronder aangegeven adres. Let op: Verwijdering van gegevens is alleen mogelijk wanneer er geen sprake is van wettelijke bepalingen die zich hiertegen verzetten. Informatie aangaande uw verzoeken of berichten wordt op elektronische wijze overgedragen (via e-mail). Mocht u ervoor kiezen informatie te verstrekken via e-mail, dan zal het betreffende e-mailadres (zowel afzender als ontvanger) niet worden gebruikt voor enig ander doel dan voor het verstrekken van informatie en de documentatie. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons. Wanneer wij wettelijk gehouden zijn gegevens te overleggen aan lokale, regionale, nationale of internationale autoriteiten, zullen wij aan deze verplichting voldoen. Wij zullen tevens informatie overleggen aan derden indien vereist door toepasselijke wetten en regelgeving. Daarnaast kunnen wij informatie overleggen in het onderzoeken, voorkomen of het nemen van tegenmaatregelen tegen illegale activiteiten of veronderstelde fraude, of om een van onze contracten of licentierechten toe te passen of af te dwingen.

Is een wijziging van het Privacybeleid mogelijk?

New Work behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op een ieder moment aan te passen, maar New Work zal altijd de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming in acht nemen. Een actuele versie is verkrijgbaar op onze website. New Work raadt aan dat gebruikers regelmatig ons Privacybeleid bekijken om op de hoogte te blijven van ons huidige Privacybeleid.

Hoe neem ik contact op met New Work met betrekking tot privacyaspecten van gegevens?

Wij zien u bericht graag tegemoet wanneer u verzoeken, vragen of suggesties heeft met betrekking tot gegevensbescherming. U kunt uw schriftelijk verzoek richten aan:

New Work SE
Am Strandkai 1
20457 Hamburg, Germany

of

datenschutzbeauftragter@new-work.se

Het privacybeleid van cult.honeypot.io vind je hier.